کمک فنر/ ضربه گیر هیدرولیکی

QQ图片20170208140814.png

شکل ظاهری کمک فنرهای هیدرولیکی


یک کمک فنرها/ ضربه گیرهای هیدرولیکی چیست؟

کمک فنرهای هیدرولیکی تجهیزاتی مقید کننده اند که جهت کنترل حرکت لوله و تجهیزات در حین شرایط دینامیکی غیر عادی مانند زلزله، حرکت در توربین، تخلیه از شیر ایمنی و بستن سریع شیرها، می باشد. طراحی ضربه گیرها اجازه حرکت آزاد حرارتی اجزا را هنگام شرایط کاری نرمال می دهد، ولی حرکات را در شرایط غیر عادی مقید می کند.


QQ图片20170208140824.png

  بخش کلیدی کمک فنرها/ضربه گیرهای هیدرولیکی


کمک فنرها/ ضربه گیرهای هیدرولیکی چگونه کار می کند؟

اصل اساسی عملکرد یک کمک فنر هیدرولیکی، این است که تحت سرعت های کم (نرمال)، پیستون در داخل یک محفظه هیدرولیکی مایع لزج را از جلو به عقب آن محفظه می راند (و برعکس). زمانی که یک بار ضربه ای رخ می دهد و پیستون تلاش دارد که با سرعت حرکت کند، شیر بسته شده و بنابراین حرکت مایع داخل محفظه را محدود نموده و یا مانع آن می شود و در نهایت پیستون در حال حرکت را قفل می کند.


کاربرد کمک فنرها/ ضربه گیرهای هیدرولیکی در کجاست؟

کمک فنر هیدرولیکی به دلیل عملکرد عالی خود در میرایی، به طور گسترده ای برای مقاومت در برابر ارتعاش سیستم های لوله کشی و سایر تجهیزات مورد استفاده در پروژه های انرژی هسته ای، پروژه های انرژی حرارتی، پروژه های انرژی بادی، پروژه های انرژی خورشیدی، پروژه های پتروشیمی، صنایع دفاعی و نظامی، صنایع فولاد و ... کاربرد دارد. این فناوری می تواند به شکل مؤثری از سیستم ها و تجهیزات لوله کشی در برابر آسیب ناشی از بار ضربه محافظت نماید.

از کاربردهای متداول آن‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) پرهیز از خسارات ضربات ایجاد شده در داخل سیستم و تجهیزات لوله کشی ناشی از:

-        اثر ضربه قوچ ناشی از آب و بخار.

-         تخلیه بخار با شیر ایمنی.

-         غیرفعال کردن ناگهانی شیر اصلی هوا.

-         انفجار دیگ بخار.

-         شکست خطوط لوله.

ب) پرهیز از خسارات ضربات ایجاد شده در خارج از سیستم و تجهیزات لوله کشی ناشی از:

- زلزله

- بار باد

- ضربه تصادفی از بیرون.

کمک فنر هیدرولیکی می تواند به شکل مؤثری در محافظت از سیستم خطوط لوله، پمپ های مهم، شیرهای مهم، مجاری فشاری مهم، توربین های بخار، تیرهای باربر اصلی و ...  به کار رود.