14825618283311628.jpg

پروژه برج های مولد برق بادی 1/5 مگاواتی برای شرکت داتانگ ژویون

شرکت بین المللی توسعه انرژی باد شانشی داتانگ، یک شرکت بومی انرژی بادی است که توسط گروه بین المللی داتانگ تأسیس گردیده است. وظیفه اصلی شرکت توسعه اولیه، ساخت، ایجاد ایمنی و مدیریت عملیاتی پروژه های انرژی بادی در استان شانشی است. شرکت در ژانویه سال 2012، در شهر تایوآن پایه گذاری شد. حال این شرکت به طور موفقیت آمیزی 3 پروژه انرژی بادی را اجرا کرده است. شرکت ما میراگرهای مورد نیاز این پروژه ها را طراحی و تأمین نمود.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر جرمی تنظیم شونده

جزئیات مشخصات:

جرم: kg 1500

فرکانس کنترل: 0/37

فرکانس قائم: 0/42

تعداد مورد استفاده: 1 عدد برای هر مولد