پروژه مدرسه سلامت هایدیان پکن 

این مدرسه یک مدرسه پزشکی فنی و حرفه ای است که توسط مقامات رسمی پکن به تأیید رسیده است. مدرسه در سال 1960 تأسیس شد و مساحتی بیش از 22.280 متر مربع را پوشش می دهد. شرکت ما در پروژه مقاوم سازی و بازسازی لرزه ای یکی از ساختمان های مدرسه مشارکت نمود و تمامی 32 عدد مهاربند کمانش تاب را تأمین نمود.