پروژه مدرسه ولونگ گنجدای سیچوآن

این مدرسه پس از زلزله ونگچوآن، در استان سیچوآن بازسازی شد. سرمایه پروژه به طور کامل با کمک هزینه بازسازی دولت هنگ کنگ تأمین شد. پروژه شامل یک ساختمان آموزشی مقطع راهنمایی، ساختمان برای مدرسه ابتدایی، یک ساختمان برای پیش دبستانی، سالن اجتماعات، سالن ورزش و خوابگاه برای مدرسه راهنمایی و ابتدایی است. کل پروژه زیربنایی بیش از 12.298 متر مربع را پوشش می دهد. این پروژه تکنولوژی های پیشرفته میرایی و جداسازی را به کار بسته است. شرکت ما تمام 48 مهاربند کمانش تاب مورد نیاز برای ساختمان سالن ورزشی را تأمین نمود.