پروژه دانشگاه بین المللی ژی آن

دانشگاه بین المللی ژی آن، یک دانشگاه جامع و کاربردی است که مورد تأیید وزارت ملی آموزش است. کل دانشگاه مساحتی بیش از 1.264.000 متر مربع است و ساختمان آن زمینی با مساحتی بیش از 660.000 مترمربع را پوشش می دهد. طراحی ساختمان های دانشگاه، المان های چینی و غربی را تلفیق و از فناوری پیشرفته میراگرها نیز استفاده نموده است. شرکت ما تمامی 16 عدد مهاربند کمانش تاب مورد نیاز برای سالن ورزشی دانشگاه را تأمین نموده است.