14825603531012464.jpg

پروژه مرکز هنر و فرهنگ درخت لوکاستِ هونگدونگ  شانشی

این پروژه در ناحیه چنگدونگ، شهرستان هونگدونگ، استان شانشی واقع شده است که دولت برای ساخت آن در سال 2011 ، 46 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. 

کل زمین پروژه حدود 148 هکتار بوده و مساحت زیربنای سازه 44.600 مترمربع است. این پروژه یک مرکز تفریحی چندمنظوره عمومی است که شامل مرکز تفریحی، چند موزه، کتابخانه، سوپرمارکت، پارکینگ و سایر تسهیلات است. در این پروژه جهت ایجاد میرایی از VFD شرکت ما استفاده شده است.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 1500

تعداد مورد استفاده: 16 عدد

ضریب میرایی: 0/15

ظرفیت جابجایی: mm 250±