پروژه پل رودخانه باهه جاده قین هان

این پل جاده ای یک پل قوسی دو دهانه می باشد که متشکل از پل دسترسی و پل اصلی به طول 537/3 متر و عرض 53/5 متر است. سطح پل شامل 8 باند دو طرفه، دو خط مخصوص دوچرخه سواری و دو خط مخصوص عابران پیاده می باشد. مبلغ سرمایه‌گذاری در این پروژه بالغ بر 350 میلیون دلار امریکا بوده و در 2011 ساخت آن به اتمام و در سال 2012 آماده خدمت رسانی گردید. این پل اولین پلی بود که در آن از فناوری جدید VFD استفاده می شد و همچنین بزرگترین پروژه و پرهزینه ترین پروژه ساخته شده توسط دولت شیان در 10 سال گذشته به شمار می آید.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 1500

تعداد مورد استفاده: 16 عدد

ضریب میرایی: 0/15

ظرفیت جابجایی: mm 250±