پروژه شعبه پردیس شماره سه مدرسه راهنمایی کیونمینگ

قدمت این مدرسه بیش از 109 سال بوده که در سال 1907 تأسیس شده است و یک مدرسه راهنمایی تراز اول کلاس A در استان یوننان است. این شعبه از مدرسه کونمینگ در ناحیه شهر کونمینگ که از لحاظ اقتصادی بسیار توسعه یافته است (و با درجه 9 شدت لرزه خیزی) در استان یوننان واقع شده است. زیربنای آن بیش از 50.000 متر مربع را پوشش می دهد و 8 عدد از ساختمان های آن از VFD در طرح میرایی سازه استفاده می کنند. عملیات ساخت آن در 2015 به اتمام رسید.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 742/505/247

تعداد مورد استفاده: 105 عدد

ضریب میرایی: 0/15

ظرفیت جابجایی: mm 54±/ mm52±/ mm30±