پروژه پردیس شماره پنج مدرسه راهنمایی تایوآن

پردیس جدید شماره 5 مدرسه راهنمایی تایوآن در شهر تایوآن (درجه 8 شدت لرزه خیزی) استان شانکسی واقع شده است. زیربنای آن بیش از 83861/4 متر مربع بوده و بیش از 41.300.000 دلار امریکا در آن سرمایه گذاری شده است. ساخت آن در سال 2015 شروع شد. ساختمان اصلی آن شامل استادیوم ورزشی، ساختمان های آموزشی، مجتمع مسکونی، درمانگاه، خوابگاه و سالن اجتماعات است. در این ساختمان از میراگر ویسکوز مایع و مهاربند کمانش تاب جهت کنترل لرزش و ارتعاش استفاده گردیده است.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 800/550/530/500/390/330/300/295

تعداد مورد استفاده: 367 عدد

ضریب میرایی: 0/2 و 0/3

ظرفیت جابجایی: mm 50±

نوع BRB مورد استفاده:

BRB-C×2162×3.0

BRB-C×1384×3.0

تعداد مورد استفاده: 35 عدد

ظرفیت نیرو: kN 2162/1384