201611141654301326.jpg

پروژه بیمارستان فووای یوننان 

این بیمارستان در یکی از مناطق پرخطر لرزه ای واقع در شهر کونمینگ چین قرار گرفته است. این بیشترین سرمایه گذاری در یک پروژه بیمارستانی در استان یوننان، تاکنون بوده است. این بیمارستان زمینی به مساحت 105 هکتار را پوشش می دهد و زیربنای آن بیش از 233000 مترمربع است. ساخت آن در 2009 شروع گردید و قرار بوده است که تا انتهای سال 2016 به اتمام برسد. 

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 500/900

تعداد مورد استفاده: 587 عدد

ضریب میرایی: 0/3

ظرفیت جابجایی: mm 60±/ mm50±