14791257693481504.png

پروژه فرودگاه شینژنگ شهر ژنگژو

این فرودگاه بین المللی در شهر ژنگژو، استان هنان قرار دارد که یکی از بزرگترین و شلوغ ترین فرودگاه ها در مرکز چین است. که همچنین مقر مراکز فرودگاه های کارگولوکس در آسیا ـ اقیانوسیه است. فاز دوم پروژه فرودگاه برای ترمینال 2 در سال 2012 شروع شد و در دسامبر 2015 به پایان رسید. و محصول ما، VFD برای پروژه GTC حین ساخت ترمینال 2 مورد استفاده قرار گرفت.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 700

تعداد مورد استفاده: 24 عدد

ضریب میرایی: 0/5

ظرفیت جابجایی:  mm60±