پروژه نیروگاه MW 660×2 ZETES III در چین

سرمایه گذاری صورت گرفته برای انجام این پروژه توسط شرکت ایرن انرژی در چتالازی ترکیه، توسط مؤسسه سرمایه گذاری EMEA به عنوان بهترین سرمایه گذاری سال 2013 در اروپا، خاورمیانه و آفریقا انتخاب شد. میزان سرمایه مورد نیاز برای پروژه 1/05 میلیارد دلار برآورد شد که بانک گارانتی و بانک کار وام آن را به میزان 800 میلیون دلار رساندند، و به این طریق در این پروژه بیشترین سرمایه گذاری سال 2013 اروپا در حوزه انرژی صورت گرفت. هم اکنون نیروگاه های حرارتی زتس یک و دو، با ظرفیت 1.390 مگاواتی درحال کار هستند و با اتمام پروژه 1.320 مگاواتی زتس 3، میزان خروجی و توان کل نیروگاه حرارتی به 2.710 مگاوات خواهد رسید و به این ترتیب بزرگترین نیروگاه کشور ترکیه می شود و 8 درصد کل میزان برق مورد نیاز ترکیه را برآورده خواهد کرد.