201611290905038011.png


پروژه نیروگاه فوق بحرانی MW 660×6 چیپینگ شینیوآن چین

این نیروگاه در شهرستان چیپینگ شینیوآن، استان شاندانگ واقع است. تحت مالکیت گروه شینفا قرار داشته و توسط شرکت ساختمانی شماره دو استان شاندانگ ساخته شده است. این یک نیروگاه حرارتی مدرن تراز اول در استان شاندانگ است با شاخصه هایی چون صرفه جویی زیاد در انرژی و هزینه، ایمن و قابلیت اطمینان بالا، بسیار تمیز و دوستدار محیط زیست. شرکت ما راه حل میرایی سیستم دیگ بخار را با انواع مختلفی از کمک فنرهای هیدرولیکی، ارائه نمود.